">

แบบฟอร์มนำเสนอผู้บริหาร

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

(ตั้งแต่ 26 กันยายน 2560 ถึง 26 กันยายน 2561 )

ในพื้นที่ ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 0 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0 ของตัวอย่างทั้งหมด (0) ตัว จาก 0 จังหวัด 0 อำเภอ 0 เขต พบสูงสุดใน จังหวัด ... อำเภอ ... ... คิดเป็นร้อยละ 0 (0/0) ดังแผนภาพที่ 1

  • มากว่า 20
  • 10 - 19
  • 5 - 9
  • 3 - 4
  • 1 - 2

แบ่งเป็นตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จำนวน 0 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0 (0/0) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 0 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0 (0/0) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้นพบว่า ตรวจพบมากที่สุดใน ... คิดเป็นร้อยละ 0 (0/0) ตามแผนภาพที่ 2

นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 0 (0/0) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 0 (0/0) และไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ ร้อยละ 0 (0/0) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 0 (0/0) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 0 (0/0) และไม่ทราบประวัติร้อยละ 0 (0/0)