">
โครงการสร้งพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดกาฬสินธ์
สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดกาฬสินธุ์