">
โครงการออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า
รหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2553 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสกลนคร