">
รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 MoPH-MoAC Rabies Awards 2012
เผยแพร่VDO รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 MoPH-MoAC Rabies Awards 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภาคภาษาอังกฤษ ผ่านการนำเสนอผลงานในงานประชุมนานาชาติRabies in Asia Coferrence 2013 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โณงแรมชาเทรียม กทม.