">
โรคพิษสุนัขบ้าปัญหาและการป้องกัน
สารคดีเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าปัญหาและการป้องกัน เป็น สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรค กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 4141-2 www.dld.go.th