">
การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมว
การขึ้นทะเบีนนสุนัขและแมวระหว่างปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนสุนัข -แมวให้ดำเนินการตามหนังสือ เลขที่ มท 0180.5/ว848 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2018/3/19740_1_1522055195661.pdf?time=1523257590883
ดาวน์โหลดไฟล์