">
แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว)
แนวสรุปผลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว (ชั่วคราว) ตามที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อการสำรวจจำนวนสุนัข-แมว ได้อย่างครอบคลุมส่งผลให้การควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพและยั่งยืน ที่ผ่านมาการดำเนินการอาศัยการประสานความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อทป.) ทั่วประเทศซึ่งให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง นั้น เนื่องจากยังพบปัญหาการใช้งานระบบดังกล่าว กอปรกับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งในปี 2560 กรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้ดูแลระบบฯ ขอเสนอแนวทางการดำเนินการ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงระบบฯ ดังนี้ 1. ขอให้ชะลอการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในส่วนการรายงานข้อมูล “รายตัว” ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ทั้งในรูปแบบการบันทึกข้อมูลออนไลน์ และการ Upload ด้วยไฟล์ในรูปแบบ Excel ไว้ก่อนจนกว่าการปรับปรุงระบบฯ เสร็จสิ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 2. เพื่อให้ทราบประชากรสุนัขและแมวในภาพรวมระดับพื้นที่และระดับประเทศ จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล “เฉพาะจำนวนรวมประชากรสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่รับผิดชอบ” โดยดำเนินการดังนี้ 2.1. หากมีการสำรวจจำนวนประชากรดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกข้อมูลจำนวนรวมประชากรสุนัขและแมวในส่วนการรายงานข้อมูล “การสำรวจสุนัข แมวโดยประมาณ”ของระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2. หากยังไม่ดำเนินการสำรวจให้ดำเนินการสำรวจ เฉพาะจำนวนรวมประชากรสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่รับผิดชอบ และรายงานข้อมูลเช่นเดียวข้อกับ 2.1 3. หลังการบันทึกข้อมูล สามารถดูรายงานข้อมูลจำนวนรวมประชากรสุนัขและแมวของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม Username ของท่านได้ที่ http://164.115.23.68/report/surveyR.aspx รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการบันทึกข้อมูลจำนวนรวมประชากรสุนัขและแมวในข้อ 2 แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2560 นี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิเคราะห์และพยากรณ์ด้านสุขภาพสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dwarroom@dld.go.th โทรศัพท์ 0 2653 4412
ดาวน์โหลดไฟล์