">
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้
ผลการประชุมหารือร่วมกันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อตอบข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีความเห็นสอดคล้องกันว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ รายละเอียดเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์