">
กรมปศุสัตว์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ Thai Rabies Net Ver 2
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net Ver.2) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ