">

รายการมาตรการการควบคุมป้องกันโรค

Rabies control strategies
มาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์
ROAD MAP
แผนยุทธศาสตร์
หน้าไหนก็อันตราย ถ้า...ไม่ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าในโค
การประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556 MoPH MoAC Rabies Award 2013
โครงการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
แผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน พ.ศ.2563
ปศุสัตว์ตั้งศูนย์ควบคุมพาหะนำโรคสัตว์
สธ.ตั้งเป้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าหมดใน9 ปี