">
มาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์
เป็นแนวทางการดำเนินที่กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานในระดับพื้นที่จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ดาวน์โหลดไฟล์